Generelle vilkår for servicearbejder, reparationer, håndtering samt opbevaring af både hos Alpina Marine ApS

Versionskontrol.

Dato: Version: Ændret af: Beskrivelse
18-05-2020 V1.0 DK Aftale udarbejdet i sin helhed.
06-06-2020 V.1.1 DK Mindre ændringer.
21-09-2020 V.1.2 DK Ændring i pkt. 21.2 fra ”søsætning” til ”optagning”
25-01-2021 V1.3 DK Tilføjelse af pkt. 22. vedr. personoplysninger.
28-03-2021 V1.4 DK Ændring af pkt. 4 vedr. Risiko og Forsikring

Ændringer af ordlyd i pkt. 5 vedr. 5   Ansvar ved løft eller bugsering af både

Tilføjelse af pkt. 7.7

Ændring af pkt. 9

Ændring af pkt. 19.

Ændring af pkt. 19.1

13-04-2021 V1.5 DK Ændring af pkt. 21.2
13-09-2021 V1.6 DK Tilføjelse af servicearbejder og reparationer.
26-09-2021 V.1.7 DK Mindre rettelser af 7.2, 7.3, 7.7, 9, samt ændring af pkt. 16.
06-02-2022 V.1.8 DK Diverse tilføjelser og rettelser inden nye aftaler om vinteropbevaring indgås.
15-03-2022 V1.9 DK Tilføjelse af punkt 7 vedr. bådtransport
30-09-2022 V1.10 DK Mindre rettelser i

Pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4.

Ændringer i pkt. 5

Generelle oplysninger

Alpina Marine ApS

Bådebyggervej 1

4700 Næstved

CVR nr.: 41311185

Telefon: 61 60 77 79 & 40 30 77 77

Email: info@alpina-marine.dk

Nedenfor er de generelle vilkår for servicearbejder, reparationer, optagning, bugsering, opbevaring og søsætning af både fra Alpina Marine ApS’ (herefter ”AM”) område. De generelle vilkår gælder for alle typer af servicearbejder, reparationer, håndteringer og opbevaringer af både, herunder motor- og sejlbåde, såvel indendørs som udendørs opbevaringer mv. Disse vilkår er tilgængelige på AM’s hjemmeside, vedhæftes tilbud og ordrebekræftelser og tiltrædes automatisk af bådejer og AM ved enhver aftale indgået med AM. Aftale om vinteropbevaring og håndtering af både er indgået så snart AM har fremsendt et tilbud eller overslag og bådejer sender accept eller når AM. Bådejer skal inden 14 dage efter modtagelse af ordrebekræftelse informere AM om eventuelle ændringer eller tilføjelser til aftalen.

1         Vilkårenes gyldighed

Nedenstående vilkår er gyldige fra tidspunktet hvor der er indgået aftale om udførsel af servicearbejder, reparationer, håndtering eller opbevaring af både på AM’s område.

2         Vinteropbevaring – periode

Aftale om vinteropbevaring både indendørs og udendørs gælder for perioden fra 1. oktober til 1. maj. Alle både skal være optaget og placeret på pladsen inden 1. november og skal være søsat og væk fra pladsen inden 1. maj.

Hvis en båd henligger på AM’s plads uden aftale udenfor vinteropbevaringsperioden er AM berettiget til, for bådejers regning, uden fogedsag og uden ansvar og forpligtelser i øvrigt at bortskaffe båden. Hvis ikke ejer kan eller vil betale for udestående regninger, for bortskaffelse og andre udgifter i forbindelse med denne aftale, kan AM sælge båd og tilbehør for bedste bud efter at have givet 30 dages varsel.

Bådejer hæfter under alle omstændigheder for udestående leje og øvrige udgifter, herunder samtlige udgifter til flytning, bortskaffelse, oprydning, rengøring mv.

For både som henligger på AM’s plads uden aftale eller udover vinteropbevaringsperioden vil pladslejen være 2.000 per påbegyndt måned for udendørs opbevaring og 3.000 per påbegyndt måned for indendørs opbevaring. Hertil kommer udgifter til flytning og omrokering af båden.

3         Sommeropbevaring – periode

Aftale om sommeropbevaring både indendørs og udendørs gælder for perioden 2. maj til 31. september. Alle både skal være optaget og placeret på pladsen inden 2. maj og skal være væk fra pladsen inden 31. september, medmindre andet er særskilt aftalt.

Hvis båd henligger på AM’s plads uden aftale udenfor sommeropbevaringsperioden er AM berettiget til, for bådejers regning, uden fogedsag og uden ansvar forpligtelser i øvrigt at bortskaffe båden. Hvis ikke ejer kan eller vil betale for udestående regninger, for bortskaffelse og andre udgifter i forbindelse med denne aftale, kan AM sælge båd og tilbehør for bedste bud efter at have givet 30 dages varsel.

For både som henligger på AM’s plads uden aftale vil pladslejen være 2.000 per påbegyndt måned for udendørs opbevaring og 3.000 per påbegyndt måned for indendørs opbevaring. Hertil kommer udgifter til flytning og omrokering af båden.

4         Risiko og forsikring

Både som håndteres og opbevares på AM’s område SKAL have en gyldig ansvars- og kaskoforsikring, som på forlangende skal fremvises.

AM er ansvarsforsikret hos Alm Brand Forsikring A/S som omfatter erstatningsansvar for skade på både som AM bl.a. skal befordre, løfte, bugsere, behandle eller bearbejde eller af anden grund har i varetægt eller i besiddelse af som led i AM’s virksomhed. Dækningssum er pt. 5 mio. kr. pr. skade pr. forsikringsår. Bådejeren er således pligtig til at oplyse AM såfremt bådens værdi overstiger 5 mio. kr.

Brand, vand og tyveri under opbevaring er undtaget AM’s dækning og er således dækket af bådejerens kaskoforsikring uanset om båden står på eget eller lejet stativ/vogn.

Se her hvad Dansk Sejlunion skriver om forsikringsdækning når båden skal på land:

https://dansksejlunion.dk/viden-og-vedligeholdelse/oekonomi-og-jura/baadforsikring/saadan-daekker-din-baadforsikring-naar-baaden-skal-paa-land

Skal sejlbåden stå på land med masten på, er det vigtigt at bådejer kontakter sit forsikringsselskab for at høre, om der er specielle krav til stativ eller andet som forudsætning for, at forsikringen dækker ved uheld.

5         Ansvar ved løft eller bugsering af både

Det er som udgangspunkt bådejerens ansvar, at båden er i en stand så båden kan løftes i stropper og placeres, transporteres og opbevares i AM’s bådstativer uden at der opstår skade på båden, personer eller tredje parts ejendom.

AM eller AM’s kranførere kan ikke gøres ansvarlig for skader i forbindelse med løft eller bugsering af både. I forbindelse med løft af både henvises særligt til ting under vandlinjen så som drev, skrueaksler, log, ekkolod, søvandsindtag mv. Desuden henvises også særligt til horisontalt pres på fribord ved løft som kan beskadige fribord, rælinger, fenderlister og lignende.

Køl på motorbåde skal være i en sådan beskaffenhed at den kan holde til at hele bådens vægt blive placeret på 2 kølstøtter med passende afstand. Afstanden kan variere alt efter stativets størrelse og muligheden for at placere kølstøtter.

Køl på sejlbåde skal være i en sådan beskaffenhed at hele bådens vægt kan placeres på kølen, således at sidestøtter kun skal balancere båden.

Ejer af båden samt mindst 1 hjælper skal assistere ved alle løft af båd og har pligt til at anvise kranfører om hvor løftestropper skal placeres for ikke at beskadige båden, herunder påføre skader under vandlinien. Ejer skal tillige bistå med instruktioner i tilpasning af kølstøtter og understøttelsespunkterne på bådstativet så båden kan transporteres og opbevares i stativet uden at blive beskadiget og udgøre fare i øvrigt.

Anvisninger fra AM’s kranfolk om personsikkerhed skal altid efterleves af bådejeren.

6         Ansvar ved udførelse af pladsarbejde, motorarbejde eller håndtering af mast/rig.

Det er til alle tider bådejernes eget ansvar at kontrollere at bestilte arbejder udført af Alpina Marine og underleverandører er udført korrekt og tilfredsstillende. Derfor skal bådejeren være tilstede før, under og efter arbejdet fuldføres/er fuldført. Dette gælder alle bestilte arbejder, men særligt henvises til bundrens, bundmaling, rens og maling af drev, elektriske arbejder, motorservice, motorreparationer, vinterkonservering, polering, klargøring mv. Hvis ikke bådejer selv kan være tilstede under udførsel af arbejderne, påtager Alpina Marine sig intet ansvar for arbejderne eller eventuelle afledte skader.

7         Afhentning/aflevering af både

Uanset om båden både afhentes på kundes bådtrailer eller på Alpina Marines bådtrailer, skal bådejer altid tilsikre at båden er ansvars- og kaskoforsikret og sikret mod skader under transport.

Afhentning og aflevering skal altid bookes i god tid og som minimum med 14 dages varsel, således at transport kan planlægges.

Det er bådejer ansvar at tilsikre at de, til Alpina Marine, oplyste informationer om bådens dimensioner er korrekte. For transport på AM’s bådtrailer må båden maksimalt være 26 fod, 2,55 meter bred og maksimalt veje 2.800 kg. totalt (inkl. udstyr, brændstof mv.). For transport på bådejers egen bådtrailer er det bådejerens ansvar at bådens dimensioner ikke overskrider det tilladte for den pågældende bådtrailer. Desuden skal bådejer ved transport på bådejers bådtrailer sikre at bådtraileren på alle måder er lovlig, herunder at bådtrailer er synet, forsikret og at alt lys virker og bremser er efterset og lovlige. Desuden skal eventuelt spil på bådtrailer efterses og det skal sikres at det er i stand til at optage/søsætte båden på sikker vis.

Bådejer skal inden transport tilse at spændestropper er placeret korrekt og tilfredsstillende på båden så skader undgås.

7.1        Optagning (afhentning)

Båd skal være klargjort til optagning og skal ligge klar ved slæbested på aftalt afhentningstidspunkt. Bådejer skal sørge for at sikkert slæbested er booket (slæbested skal være dybt nok til at bund ikke kan skrabe på, bredt nok til båd og trailer, der må ikke være glat på rampe mv.), at drev er trimmet op og at båden er tømt for løse effekter som kan blæse af eller falde af under transport. Desuden skal tunge ting ombord på båden være fjernet så båden ikke vejer unødigt meget.

Hvis båden skal vinterkonserveres eller serviceres er det vigtigt at AM’s mandskab får nøgle med til båd og tænding. Det er bådejers ansvar at tilsikre at eventuelle hovedafbrydere er slukket og at der lades på batterier i løbet af opbevaringssæsonen, så båden er klar til opstart ved aflevering.

7.2        Søsætning (aflevering)

Bådejer skal sørge for at sikkert slæbested er booket til det aftalte søsætningstidspunkt og skal sikre at motor er klar til opstart – herunder at der er strøm på batterier mv.

8         Særligt om indendørs opbevaring

Nedenstående punkter gælder særligt for opbevaring af både indendørs i de 2 isolerede opbevaringshaller, samt i telthallen (herefter ”opbevaringshallerne”).

8.1        Varme/oliefyr/affugter

På grund af øget brandfare er det ikke tilladt at bruge elvarme, affugter eller oliefyr når bådejer ikke er til stede i båden. Kun batterilader er tilladt når bådejer ikke er ombord.

8.2        Beskidt, støvende eller varmt arbejde

Det er under ingen omstændigheder tilladt at udføre nogen form for støvende arbejde i opbevaringshallerne. Dette gælder alle former for slibearbejde uanset om der bruges støvsuger eller ej og uanset om der er tale om slibning af træværk, glasfiber, gelcoat, maling eller andet. Hvis der er behov for udførelse af slibearbejder, kontakt da AM med henblik på at blive rykket udendørs eller ind i malerskurene hvor slibe- og malerarbejder er tilladt.

Det er vigtigt, at behov for eventuelt slibearbejder og/eller sprøjtemaling koordineres med AM inden båd sættes ind i opbevaringshallen, da både med disse behov skal placeres yderst i hallerne.

Det er ikke tilladt at udføre ”varmt” arbejde i opbevaringshallerne. Eksempler på varmt arbejde er bl.a. skæring/slibning af metal med vinkelsliber, svejsearbejde, opvarmning af metal med blæselampe, skæring med skærebrænder og lignende.

Brug af åben ild samt sprøjtemaling, -lakering og -limning med brandfarlige væsker samt enhver anden  brug eller opbevaring af opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker er ikke tilladt i hallerne

Det er tilladt at polere fribord med hånd eller polermaskiner, ligesom det er tilladt at vandskure/vandslibe vandlinje, fribord og bund så længe gulvet og bådstativet er tilstrækkeligt afdækket, og i det omfang der er tilstrækkelig plads omkring båden.

Det er ikke tilladt at bruge højtryksrensere inde i opbevaringshallerne.

Hvis der spildes olier eller andre væsker på gulvet skal dette straks fjernes og i tilfælde af olier skal der udlægges absorberende materiale (kattegrus eller lignende). I modsat fald er bådejeren erstatningsansvarlig og  fortaber sit depositum.

Erstatningsansvar kan ifaldes hvis ovenstående retningslinjer ikke efterleves.

8.3        Maling og bundmaling indendørs

Det er ikke tilladt at sprøjtemale indendørs, hverken med professionelt malerudstyr, med spraydåser eller tilsvarende. Hvis der er behov for sprøjtemaling, kontakt da AM med henblik på at blive rykket udendørs eller ind i malerskurene.

Det er vigtigt at behov for eventuelt slibearbejder og/eller sprøjtemaling koordineres med AM inden båd sættes ind i opbevaringshallen, da både med disse behov skal placeres yderst i hallerne.

Bundmaling og enhver anden form for malerarbejde er udelukkende tilladt indendørs under følgende omstændigheder:

 • Gulve hvor der males, samt bådstativ/trailer/vogn skal være tilstrækkeligt afdækket så der ikke kommer maling på gulv eller vogn. Der kan købes afdækningstape og afdækningsplast- og pap i AM’s butik eller web-butik.
 • Der skal tilsikres tilstrækkelig udluftning ved at åbne en port i hver ende af opbevaringshallen eller flere branddøre. Udluftningen skal fortsætte minimum 2 timer efter udførelse af malingsarbejder er afsluttet.
 • Malerarbejdet er i god tone aftalt med de omkringliggende bådejere, så malerarbejdet udføres med mindst mulig gene for andre bådejere.
 • Der må hverken indendørs eller udendørs efterlades åbne malerbøtter, brugte klude eller malerudstyr med malingrester som kan afgive generende dampe eller i værste fald selvantænde.

Bemærk at diverse malerudstyr sælges i AM’s butik, herunder bl.a. godkendt åndedrætsværn, handsker, sikkerhedsbriller, fortynder, afdækningstape, ruller, pensler mv.

8.4        Rygning

Rygning er ikke tilladt i bådhallerne. Der henvises til udendørs arealer og henstilles generelt til at cigaretskodder smides i de til formålet anbragte spande.

8.5        Brændstof og brændbare materialer

Der må ikke opbevares brændstof i hallerne. Brændstof i bådenes dertil indrettede indbyggede tanke er tilladt

Brændbare materialer såsom olievædede klude, maling, malerudstyr mv. skal bortskaffes øjeblikkeligt i de dertil indrettede beholdere i materialeskuret.

8.6        Frost og frostsikring

De to faste bådhaller er isolerede og der har ikke været rapporteret om temperaturer under frysepunktet. Ikke desto mindre kan der ikke gives garanti om at hallerne er frostfrie. Telthallen er ikke isoleret og er ikke frostfri. Derfor opfordres bådejere til, uanset hvilken opbevaringshal båden er opbevaret i, at træffe de fornødne vinterforanstaltninger herunder vinterkonservering af motorer, aftapning af vand i vandsystem mv.

Udføres vinterkonservering af AM, er bådejer pligtig til at tilsikre at vinterkonservering og vintersikring er udført ihht. aftale og ønsker inden båd og udstyr udsættes for frost.

8.7        Placering af både i opbevaringshal og omkostninger til bugsering

Bådejer skal inden båd placeres i opbevaringshal advisere om hvorvidt båd skal ud i løbet af opbevaringsperioden eller om båd skal ud tidligt om foråret, således at båd kan placeres yderst i opbevaringshal. Dette er for at undgå unødig flytning af både og eventuelle bugseringsomkostninger.

Eventuelle omkostninger i forbindelse med flytning af både for at gøre plads til bugsering af en båd vil blive faktureret til den pågældende bådejer efter gældende prisliste til bådejer.

8.8        Polering mv.

For at udnytte den sparsomme plads i opbevaringshallerne bliver bådene pakket så tæt som muligt, hvilket betyder at bådejere IKKE kan forvente at de kan komme hele vejen rundt om båden for at polere fribord eller lignende.

9         Særligt om udendørs opbevaring

Nedenstående punkter gælder særligt for opbevaring af både udendørs på opbevaringspladsen.

9.1        Lydgener fra presenninger, fald mv.

Ved bådopbevaring udendørs skal både sikres således at de ikke afgiver generende lyde. Presenninger skal være tilstrækkeligt fastsurrede så de ikke blafrer og larmer ved kraftig vind. Hvis både opbevares udendørs med mast på, skal alle fald føres til fordæk og slækkes, så de ikke klaprer mod masten.

Presenninger må ikke sures til båd eller stativ, men skal fastgøres med ballast, således at de ikke ved kraftig vind trækker i stativ eller båd.

9.2        Vand

Der vil være adgang til vand på opbevaringspladsen når der ikke er risiko for frost. I perioden for klargøring til søsætning vil vi bestræbe os på at åbne for vand i løbet af dagen således at der kan vinterklargøres og lukke for vandet hvis der er risiko for nattefrost.

10    Strøm

Det er tilladt at have permanent strøm på under opbevaring af båd, eksempelvis til batteriladere mv., såfremt der er installeret forbrugsmåler og lavet aftale om betaling af strøm efter forbrug.

På grund af øget brandfare ved brug af batteriladere som ikke er under observation SKAL bådejere tilslutte bådens stik til Alpina Marines elmåler med start/stop ur, således at der ikke lades uden for normal åbningstid. I modsat fald bliver bådens stik frakoblet uden ansvar i øvrigt.

Elmålerne tænder automatisk mandag-fredag kl. 8.30 og slukker kl. 16.30. Lørdag tænder de kl. 8.30 og slukker kl. 12. Søndag er de slukkede.

Alt strømforbrug skal gå over den måler der hører til båden (dette gælder også servicepartneres strømforbrug – eksempelvis til lamper, polermaskiner mv.) og der må ikke skiftes målere/strømstik uden forudgående aftale med Alpina Marine. Er der behov for at sætte 230v stik i stømstikket kan et ”yver” købes hos Alpina Marine med et CEE-hanstik, samt CEE-hunstik og 230v-hunstik.

Forbrug af strøm bliver faktureret separat efter gældende prisliste ved opbevaringens ophør.

AM tager intet ansvar for strømnedbrud, fejl på strømanlæg, defekte ledninger eller tilsvarende som kan føre til manglende strømtilførsel til opbevarede både og derved afledte skader. Det er bådejers ansvar løbende at kontrollere korrekt landstrøm og ladekapacitet.

11    Salg af både

Hvis både skifter ejer under opbevaring på AM’s område, er aftalen og dermed nærværende vilkår stadig gældende for den ejer som aftalen blev indgået med (tidligere ejer). Dermed hæfter den tidligere ejer for samtlige forhold indtil båd er søsat og alle udestående regninger er betalt.

12    Eksterne entreprenører, håndværkere og leverandører.

AM har indgået samarbejdsaftaler med et udvalg af entreprenører, håndværkere og leverandører inden for forskellige brancher. ALLE eksterne entreprenører, håndværkere og leverandører mv. SKAL indgå en samarbejdsaftale med AM, som bl.a. indeholder nærværende vilkår. Dette skal sikre at alle, der udfører arbejde på AM’s ejendom, opfylder samme krav, f.eks. i forhold til arbejds- og opholdstilladelser, moms, skat, løn, forsikringer, arbejdsvilkår og autorisationer, men også med henblik på at AM skal tilbyde arbejdsforhold i overensstemmelse med danske fagforeninger, udlændingestyrelse, arbejdstilsyn mv. Desuden kræver AM loyalitet fra eksterne entreprenører, håndværkere og leverandører for

adgang til AM’s faciliteter, herunder adgang med individuel kode til sikrede udendørs-områder og sikrede opbevaringshaller og arbejdshaller, hvor arbejdet kan udføres under miljøvenlige og ordnede forhold i et ordentligt arbejdslys døgnet rundt i alle ugens dage, med gode toilet- og badeforhold, adgang til kaj-anlæg hvor kunderne kan lægge til med deres både mv. Desuden er der mulighed for at handle fornødenheder ii butikken samt mulighed for at udvide sin kundekreds blandt de mange øvrige sejlere.

Entreprenører, håndværkere, leverandører eller andre eksterne parter uden en samarbejdsaftale har ingen adgang til AM.

13    Rengøring og oprydning

Bådejer skal, så vidt det er muligt, holde pladsen ryddelig og rengjort under opbevaring af både. Al affald skal bortskaffes i affaldscontainere eller i kemikalieskur.

Senest 14 dage efter båd er søsat skal opbevaringspladsen være ryddet og rengjort og der må ikke henstå ting tilhørende bådejeren. Hvis ikke der er ryddet og rengjort tilfalder bådejerens depositum AM.

Effekter der henstår mere end 14 dage efter søsætning tilfalder AM, med mindre der er lavet udtrykkelig aftale om effekterne. Desuden skal alle ejers effekter have påført bådnavn, ejers navn, telefonnummer og email. Navneetiketter kan fås ved henvendelse til AMs personale.

14    Toiletter

Vi prøver at holde toiletterne så rene som muligt så de er indbydende for alle bådejere at bruge. Vi beder derfor alle om at efterlade toiletterne som man gerne selv vil have dem. Brug toiletbørsten hellere en gang for meget end en gang for lidt. Hvis der mangler toiletpapir, sæbe eller papir, venligst informer AM’s personale. Brug dørmåtten. Sluk lyset efter brug.

15    Affald

Venligst sørg for at al affald bortskaffes i affaldscontainerne. Hvis containerne trænger til at blive tømt, venligst kontakt AM’s personale så der ikke står affald ved siden af containerne. Det er ikke tilladt at smide kemikalier, motorolier, diesel eller benzin i affaldscontainerne. Disse skal disponeres i kemikalieskuret jf. nedenfor.

16    Kemikalier

Alle kemikalier, herunder motorolier, diesel, benzin, malerrester, opløsningsmidler mv. skal deponeres korrekt i kemikalieskuret. Alt skal disponeres i lukkede beholdere med påskrift af indholdet.

Al henstilling af kemikalierester, motorolier eller lignende udenfor kemikalieskabet er ikke tilladt.

17    Afrigning/tilrigning af mast (stående og løbende rig)

17.1    Afrigning

Alpina Marine stiller én kranfører til rådighed. Kranføreren bistår udelukkende med selve løftet af masten, samt placering på mastevogn. Det er bådejers opgave at sørge for at masten er klar til løft inden ankomst, samt at der er tilstrækkeligt mandskab til at håndtere masten og riggen.

Er der behov for bistand til afrigning faktureres denne efter gældende prisliste medmindre andet er aftalt.

Inden bådens ankomst til kajanlægget skal bådejer have klargjort et sted med støtter hvor masten midlertidigt placeres mens den gøres klar til opbevaring.

Inden bådens ankomst skal masten og båden også være klar til løft, dvs:

 • Sejl skal være afmonteret og gemt af vejen
 • Løbende rig:
  • Alt tovværk (undtagen 1 spilerfald og 1 forsejlsfald) afmonteret og evt. surret til masten
  • Hvis fald er ført til cockpit skal alle fald samles, kvejles op og fastsurres til bunden på masten.
 • Bom, bomdirk samt kicking strap afmonteret.
 • Alle splitter afmonteret.
 • Agterstagsstrammer, alle stag, vanter og vantskruer løsnet og klar til afmontering.
 • Mastekrave løsnet.
 • Alle ledninger mellem mast og skib afmonteret.

Straks efter bådens ankomst fortøjes båden agter og stævn med spring begge veje og med stævnen mod vest (Karrebæksminde).

Bådens spilerfald samt forsejlsfald fastgøres til mastekranens krog.

Mastekranens krog med de 2 fald løftes op over mastetoppen, mens den anden ende af faldene fastgøres til den nederste ende af masten. Spilerfaldet som er det primære løftefald, fastgøres stramt til masten og genuafaldet fastgøres også til masten men skal være løst (sikkerhed).

Når mastekranen har godt fat i masten gør kranfører tegn til at afmontere alle stag og vanter.

Bådejer har en hjælper til at styre forstag og en hjælper til at styre/dreje masten i hht kranførers anvisninger.

Bådejers hjælper placerer mastefoden på en rullevogn og fører den samtidigt med at masten sænkes til horisontal stilling på mastevognen.

Bådejers hjælpere kører masten på mastevognen til den midlertidige placering, hvor den efterfølgende kan gøres klar til opbevaring.

Bådejer anviser hvor kranens løftestropper skal anbringes.

Mens båden bugseres bort fra kajanlægget skal bådejer og hjælpere holde sikker afstand.

17.2    Tilrigning

Alpina Marine stiller én kranfører til rådighed. Kranføreren bistår udelukkende med selve løftet af masten, samt placering fra mastevogn til båd. Derfor er det bådejers opgave at sørge for at masten er klar til løft inden ankomst, samt at der er tilstrækkeligt mandskab til at håndtere masten og riggen.

Er der behov for bistand til afrigning faktureres denne efter gældende prisliste medmindre andet er aftalt.

Mens båden søsættes kører bådejers hjælpere masten på mastevognen til kajanlægget efter kranførers anvisning.

Bådejers hjælpere gør masten klar til løft med spilerfald og forsejlsfald (en god idé er at lade spiler-, samt forsejlsfald sidde fra afrigningen).

Efter masten er sat på båden fastgør bådejers hjælpere masten med stag og vanter. Båden flyttes herefter for at gøre plads til næste båd.

17.3    Forsinkelser

Hvis ikke båden er klar til afrigning/tilrigning jf. ovenstående og hvis unødig tid anvendes på disse opgaver ved Alpina Marines kajanlæg, hvilket forsinker processen for øvrige optagninger/søsætninger/afrigninger/tilrigninger, forbeholder Alpina Marine sig retten til at afregne for denne tid i henhold til gældende prisliste.

18    Optagning/søsætning ved eksterne entreprenører

Hvis søsætning og optagning foretages med andet end AM’s eget materiel, f.eks. af andre entreprenører eller en mobilkran, skal det ske efter aftale med AM.

AM opkræver et gebyr for søsætning og optagning af både, der ikke har indgået aftale om hverken opbevaring eller optagning/søsætning med AM.

19    Flytning af opbevarede både

AM har altid lov også uden forudgående tilladelse fra bådejeren til at flytte opbevarede både. Bådejere må ikke selv flytte egne og andres både.

Bådejere kan få flyttet deres både under opbevaringsperioden efter aftale med AM og ved betaling af bugseringsgebyr.

20    Adgangsforhold

Alle betalende bådejere med aftale om inden- eller udendørs opbevaring på får adgang til AM’s område – hver dag, døgnet rundt – med en personlig kode. Koden er strengt personlig til den pågældende bådejer. Hvis kode udleveres af bådejer vil koden uden varsel blive ændret af AM.

AM’s samarbejdspartnere (se https://alpina-marine.dk/samarbejdspartnere/) har ligeledes en kode til plads og opbevaringshaller, så de uden forudgående aftale med AM kan udføre arbejder på bådene både udendørs på pladsen og i opbevaringshallerne.

Entreprenører, håndværkere, leverandører, mekanikere og lignende, som ikke har indgået samarbejdsaftale med AM, kan udelukkende få adgang til pladsen og til hallerne efter udtrykkelig aftale med AM.

20.1    Portåbningstider:

Porten åbner automatisk kl. 09:00 og lukker automatisk kl. 17:00 på hverdage.

21    Parkering

Når der ikke optages, bugseres eller søsættes både kan bådejere parkere udendørs ved deres båd, forudsat alle adgangsveje, porte og vendearealer friholdes.

Under bugsering eller kranoperationer bedes parkering i videst muligt omfang begrænset til området langs administrationsbygningen for at sikre en smidig håndtering af bådene og undgå risiko for skader mv.

22    Betaling

Medmindre andet er aftalt skal faktura for optagning, opbevaring og søsætning være betalt senest dagen før. Hvis faktura ikke er betalt rettidigt, har AM ret til at annullere aftalen i sin helhed eller udskyde optagning til en anden dag.

Betaling for øvrige ydelser i øvrigt når arbejdet er udført.

22.1    Annullering

Så snart der er sendt ordrebekræftelse (både for optagning, opbevaring og søsætning men også øvrige ydelser, som eksempelvis motorkonservering, motorservice, polering, indpakning, mv.) til bådejeren er aftalen bindende for begge parter. Aftalen kan annulleres af begge parter indtil 1. august i det år som aftalen gælder for.

22.2    Betaling ved annullering

Hvis en bådejer annullerer aftalen i perioden fra 1. august – 31. august er bådejere forpligtet til at betale 50% af beløbet i ordrebekræftelsen. Hvis en bådejer annullerer aftalen efter 1. september, er bådejeren forpligtet til at betale 85% af beløbet i ordrebekræftelsen. Hvis en bådejer annullerer aftalen mindre end 14 dage før aftalt optagning skal det fulde beløb i ordrebekræftelsen betales.

23    Behandling af personoplysninger PERSONDATAFORORDNINGEN (GDPR)

Ved indgåelse af enhver aftale med Alpina Marine giver du samtidigt samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger:

 • Alpina Marine må indhente, registrere, behandle og opbevare dine personoplysninger til administration af din aftale med Alpina Marine.
 • Personoplysninger er blandt andet navn, adresse, e-mail, telefonnummer og kontooplysninger.
 • Du giver endvidere samtykke til, at Alpina Marine må videregive dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at administrere din aftale med Alpina Marine.
 • Du bekræfter, at du er bekendt med dine rettigheder i forbindelse med Alpina Marines behandling af dine personoplysninger, herunder at du kan tilbagekalde dit samtykke